بازدید از کتابخانه آیت الله حکیم

قبل از شروع هفته کتابخوانی تصمیم بر این شد که بچه ها با فضای واقعی کتابخانه آشنا بشودند.به همین خاطر با آنها به کتابخانه آیت الله حکیم رفته و بازدید از آنجارا با صحبت های خود آقای حکیم شروع کردیم …

عصر مانی در سلاله

ما به همراه کودکان عصر را در سلاله ماندیم. خواهر حورناز جون ( گلناز جون) برای غذا درست کردن به سلاله آمده بود. بعد از بازی های دسته جمعی  بچه ها برای غذا درست کردن آماده شدن و خودشان ساندویچ …

اردوی باغ وحش ارم

 یکی از اهداف کلاس سواد رسانه ایی، فراهم آوردن شرایطی بود که بچه ها فرق انیمیش و عکس دو بعدی و شکل واقعی حیوانات را باهمدیگر به صورت عینی ببینند و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنند این مشاهده …