اردوی باغ وحش ارم

 یکی از اهداف کلاس سواد رسانه ایی، فراهم آوردن شرایطی بود که بچه ها فرق انیمیش و عکس دو بعدی و شکل واقعی حیوانات را باهمدیگر به صورت عینی ببینند و آن ها را با یکدیگر مقایسه کنند این مشاهده باعث می شود که بچه ها به صورت عینی مشاهدات خود را بررسی کرده و با استفاده از دوربین عکاسی دیده های خود را به ثبت رساندند.