مدرسه دخترانه سلاله پاسخگوی انتظارات شما نخواهد بود اگر

⊗ برای تغییر رفتار فرزندانتان به دنبال راه حل‌های سریع و چکشی (نظیر تنبیه، پاداش‌های نسنجیده، محروم کردن و…) هستید.
⊗به دنبال آن هستید که فرزندانتان فقط در یک زمینه و یک جنبه تمرکز و پیشرفت داشته باشند.
⊗می‌خواهید فرزندتان مطابق امیال و آرزوهای شما و نه آنچه که خود او هست باشد.
⊗اولویت‌های مهم تری (نظیر کار) نسبت به تربیت فرزندتان در زندگی مشترک شما وجود دارد.
⊗همواره می‌خواهید که با پند و نصیحت با فرزند خود مقابله کرده و عقاید خود را به او تحمیل نمایید.
⊗از فرزندتان تغییرات مثبت انتظار دارید اما از خویش انتظار تغییر ندارید.
⊗می‌خواهید همیشه همه چیز برای فرزندتان فراهم باشد و او هیچ رنج و سختی را متحمل نشود .
⊗ مدرسه دخترانه سلاله پاسخگوی انتظارات شما خواهد بود اگر
⊗ به جای راه حل های کوتاه مدت و ناپایدار نظیر پاداش و تنبیه ، به دنبال راه‌های اثر بخش تر در بلند مدت هستید.
⊗به تفکر شخصی کودک و شخصیت منحصر به فرد او احترام گذاشته و او را نه با دیگران بلکه با خودش مقایسه می کنید.
⊗به همراهی والدین در فرآیند تربیت و رشد متعادل کودک اعتقاد داشته و مدرسه را در این زمینه همراهی می کنید .
⊗برای شما تربیت و رشد همه جانبه کودکانتان ، در اولویت اول زندگی می باشد .
⊗فرصت دهید تا فرزندانتان با رنج و سختی بعضی چیزها را پشت سر بگذارند زیرا معتقدید از گذر همین سختی‌هاست که او آبدیده خواهد شد .
⊗معتقد هستید که دوره دبستان دوره شکل گیری هویت اوست .
⊗آموزش فرآیندهای یادگیری به کودکانتان را نسبت به حفظیات و آموخته‌های مستقیم ترجیح می دهید.
⊗اگر جایی ضرورتی پیش بیاید که بین کار تربیتی و آموزشی یکی را انتخاب کنید اولویت شما کار تربیتی است.

مدرسه دخترانه سلاله پاسخگوی انتظارات شما خواهد بود اگر

⊗به جای راه حل های کوتاه مدت و ناپایدار نظیر پاداش و تنبیه ، به دنبال راه‌های اثر بخش تر در بلند مدت هستید.
⊗به تفکر شخصی کودک و شخصیت منحصر به فرد او احترام گذاشته و او را نه با دیگران بلکه با خودش مقایسه می کنید.
⊗به همراهی والدین در فرآیند تربیت و رشد متعادل کودک اعتقاد داشته و مدرسه را در این زمینه همراهی می کنید .
⊗برای شما تربیت و رشد همه جان⊗به کودکانتان ، در اولویت اول زندگی می باشد .
⊗فرصت دهید تا فرزندانتان با رنج و سختی بعضی چیزها را پشت سر بگذارند زیرا معتقدید از گذر همین سختی‌هاست که او آبدیده خواهد شد .
⊗معتقد هستید که دوره دبستان دوره شکل گیری هویت اوست .
⊗آموزش فرآیندهای یادگیری به کودکانتان را نسبت به حفظیات و آموخته‌های مستقیم ترجیح می دهید.
⊗اگر جایی ضرورتی پیش بیاید که بین کار تربیتی و آموزشی یکی را انتخاب کنید اولویت شما کار تربیتی است.