پروژه

کارگاه پروژه به کودکان فرصت می‌دهد تا به یک موضوع از جهات مختلف بنگرند. کودکان می‌توانند در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی بر روی یک موضوع پژوهش کنند و کار مستقل و خلاقانه ی خود را پیش ببرند. کودکان در گروهی دوستی به یادگیری مشارکتی می پردازند و مهارت‌های خود رهبری و دیگر رهبری خود را نیز ارتقاء می بخشند. در هر پروژه‌ای که صورت می‌گیرد کودکان از زوایای هنری، تاریخی، فیزیکی ، مکانیکی به کار خود مشغول می‌شوند و در نهایت تولید و ارائه‌ی واقع گرایانه‌ی خود از پروژه‌ای که در اختیار داشتند را ارائه می‌دهند.

فعالیت‌های عاطفی‌ ـ‌‌ اجتماعی

مجموعه فعالیت‌های این کلاس به گونه‌ای طراحی شده است که کودکان در طی انجام فعالیت‌ها به ارتقاء هوش درون فردی خود می‌پردازند. این کلاس فرصتی به آن‌ها می‌دهد تا به تصویری روشن از خود، احساسات، رفتارها، علایق، نیازهای خود دست ‌یابند و جعبه‌ی گنج درونی خود را مرحله به مرحله پرورش ‌دهند.

 

مهارت‌های پیش از دبستان

کارگاه پروژه به کودکان فرصت می‌دهد تا به یک موضوع از جهات مختلف بنگرند. کودکان می‌توانند در بازه‌های زمانی نسبتا طولانی بر روی یک موضوع پژوهش کنند و کار مستقل و خلاقانه ی خود را پیش ببرند. کودکان در گروهی دوستی به یادگیری مشارکتی می پردازند و مهارت‌های خود رهبری و دیگر رهبری خود را نیز ارتقاء می بخشند. در هر پروژه‌ای که صورت می‌گیرد کودکان از زوایای هنری، تاریخی، فیزیکی ، مکانیکی به کار خود مشغول می‌شوند و در نهایت تولید و ارائه‌ی واقع گرایانه‌ی خود از پروژه‌ای که در اختیار داشتند را ارائه می‌دهند.